Правова освіта

Правова освіта, захист прав дітей, профілактика правопорушень та негативних проявів в учнівському середовищі, моральне виховання

Правова освіта та правове виховання передбачає створення системи навчання та виховання, спрямованої на формування нового, вищого рівня правової культури особистості. Наріжним стрижнем цієї культури є правосвідомість особистості, що включає отримання системних наукових знань.

Правова культура суспільства – як стабільна відповідність способу і результату поведінки всіх і кожного правовим нормам, принципам, цінностям – відображує рівень розвитку правосвідомості кожної особистості і вміщує в собі не тільки знання про закон і правопорядок, але й безпосередні дії людини (прояв законослухняності, поваги до права, закону) в різних, навіть виняткових життєвих ситуаціях, передбачає уміння і готовність особистості вирішувати свої життєві проблеми, жити з людьми і серед людей, орієнтуючись на норми права і не виходячи за межі закону.

Проблема превентивності завжди була і є пріоритетною в системі психолого-педагогічних, медичних, правових, соціологічних досліджень у різних країнах світу. В Україні ця проблема відчувається особливо гостро, оскільки молодь формується у важких соціокультурних умовах економічних і політичних суперечностей, нестабільності соціальних процесів, високій криміногенності суспільства.

Превентивне виховання – це цілісна система підготовчих, профілактичних дій педагогів із метою запобігання формуванню негативних звичок, рис характеру та проявам асоціальної поведінки підлітків, а також організація належного догляду за їх діяльністю.

Позакласна виховна робота є інструментом вирішення багатьох проблем. Тому адміністрація школи намагається створити сімейний мікроклімат в колективі, спостерігають за вихованістю, культурою і стилем спілкування, особистими якостями кожного, виявляють схильних до шкідливих звичок та проводять профілактичну роботу з цими учнями, як первинну так і поглиблену, із залученням зовнішніх важелів.

Школи працюють над створенням відповідних умов для розвитку фізично і психічно здорової особистості, запобігання пияцтву, наркоманії, насильству, іншим асоціальним явищам, що негативно впливають на здоров’я людей. У школі створено таку систему превентивного виховання, яка забезпечує тривалий і цілісний виховний вплив на учнів.

Висновки багатьох відомих педагогів та психологів, результати сучасних досліджень свідчать про те, що джерелами проступків та правопорушень неповнолітніх є відхилення в поведінці, ігровій, учбовій та інших видах діяльності, які часто спостерігаються ще в дошкільному віці. Тому важливим напрямом роботи є орієнтація учнів на здоровий спосіб життя психологічний супровід процесу адаптації учнів до1 класу та переходу учнів з початкової до середньої школи, а також виявлення учнів «групи ризику» на всіх вікових етапах.

Заходи з правової освіти:

– правова освіта, розповсюдження інформації щодо правових можливостей подолання проблем (лекції, кіно-, відео лекторії, освітні програми, матеріали в ЗМІ);

– надання консультативної допомоги у розв’язанні проблем (консультації юриста, психолога, лікаря, педагога);

– надання кризової соціальної допомоги (кризові стаціонари, служби «Телефон довіри»);

– соціально-педагогічна допомога сім’ям з проблемними дітьми;

– соціальний захист і реабілітація дітей з девіантних сімей;

– сприяння зайнятості населення, особливо – представників соціально вразливих груп та груп ризику;

– створення умов для змістовного проведення дозвілля (творчі гуртки та студії, спортивні секції, дозвільні заклади, конкурси, вуличні ігрові майданчики);

– соціально-психологічні тренінги ;

навчання на рівних (підготовка волонтерів з числа підлітків та молоді, які поширюватимуть профілактичну інформацію в середовищі однолітків).

Система правової освіти та виховання в школі – це складна динамічна, залежна від економічних, політичних і соціальних чинників модель реалізації основних напрямків діяльності школи, що вимагає взаємообумовленості та взаємозв’язку елементів правоосвітнього та правовиховного процесів, передбачає широке коло й активну позицію всіх задіяних суб’єктів, здійснюючи позитивний вплив на них; покликана створити умови для розвитку правового мислення в учнів і забезпечити цілеспрямоване формування в дітей звички діяти відповідно до закону.

Провідною задачею школи є формування компетенцій притаманних громадянину демократичного суспільства./Files/images/pravo_nau/jovten_2016/35080073.gif

В основу роботи шкіл покладено:

• основні положення Конституції України та «Конвенції про права дитини»;

• Закон України «Про освіту»;

• національну програму «Діти України»;

• «Концепцією громадянської освіти в середній школі України»;

• «Концепцію правового виховання та правової освіти”;

• річний план школи на навчальний рік.

Мета і завдання правової освіти та виховання в школі:

• формувати в учнів особистісні риси громадянина України, систему знань про сучасну державу і право, особливості їх виникнення, функціонування і розвитку, їх роль та функції в організації суспільного життя;

• навчити учнів аналізувати і з правової точки зору оцінювати суспільно-політичні події; користуватися правовими актами та юридичною літературою і діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях;

• знайомити учнів з історією розвитку правової думки та правовідносин, основами конституційного ладу України, її правової системи, галузями права та правовими інститутами;

:• формувати в учнів власний погляд на державно- правові явища та особливості їх функціонування, усвідомлювати роль людини в системі суспільних відносин;

• формувати навички правомірної поведінки, позитивні мотиви активної участі в суспільному житті, соціальний оптимізм, здатність здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальне рішення, уміння юридично грамотно орієнтуватись у конкретних життєвих ситуаціях та діяти згідно з правовими нормами;

• виховувати в учнів повагу до державної символіки, традицій та звичаїв українського народу, переконання в необхідності суворого дотримання законів, негативне ставлення до протиправних вчинків.

Функціонування системи безперервної правової освіти забезпечується:

1. Класними керівниками 1-4 класів.

3. Класними керівниками5-9 класів.

3. Вчителями-предметниками.

4. Методичною радою школи.

5. Педагогом-організатором та активістами учнівського самоврядування.

/Files/images/pravo_nau/jovten_2016/39514085.gif

 

В школах систематично проводиться робота щодо попередження правопорушень:

• ведеться індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень;

• на методичних об’єднаннях класних керівників розглядаються питання правової освіти учнів та їх батьків;

  • в школах постійно діє правовий лекторій, на засіданнях батьківського педвсеобучу розглядаються питання правового виховання
  • бесіди, тренінги, анкетування не менше 1 разу на тиждень проводять класні керівники;
  • виховні години, вікторини,засідання за круглим столом, семінари;
  • учні школи є активними учасниками конкурсів малюнків «Наші права», «Україна –правова держава»,стінгазет «Ми і закон», «Ми живемо в правовій державі»
  • з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини в школі проведено Всеукраїнський урок «Права людини»

 

Забезпечення функціонування безперервної правової освіти — це один з головних напрямків роботи в школі . А для кожного учня — фундамент його свідомого життя.