Відповідно до рішення Краматорської міської ради від 09.09.2020р. № 73/VII-422 ого-лошується конкурс на посади педагогічних працівників Комунальної установи «Центр про-фесійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради».

 

Найменування і місцезнаходження закладу Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького буд. 28
Найменування посади консультант
Умови оплати праці Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду Консультантом Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра, має стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.
Перелік документів, які необхідно подати у конкурсному відборі та строк їх подання Особа, яка претендує на посаду консультанта Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради», подає такі документи:

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

– письмову заяву про участь у конкурсі;

– автобіографію або резюме у довільній формі;

– копію трудової книжки;

– копію документу про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи подаються протягом 15 календарних днів з дати опублікування оголошення до конкурсної комісії за адресою: м. Краматорськ, вул. Катеринича, 26, каб. 9.

П.І.Б., номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу Шорнікова Олена Олександрівна, контактний телефон: 50291, e-mail: helen80shor@gmail.com

 

Перелік питань

На знання законодавства для проведення конкурсу на посаду Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради»

І. Закон України «Про освіту»

 1. Формальна освіта.
 2. Види освіти.
 3. Складники системи освіти.
 4. Рівні повної загальної середньої освіти.
 5. Післядипломна освіта.
 6. Освіта дорослих.
 7. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.
 8. Академічна доброчесність.
 9. Інституційний аудит.
 10. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника.
 11. Види підвищення кваліфікації.
 12. Професійний розвиток педагогічного працівника.
 13. Учасники освітнього процесу.
 14. Державна політика у сфері освіти.

ІІ. Закони України «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»

 1. Типи закладів, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

2.Іінклюзивні класи, групи.

 1. Педагогічна діяльність вчителя.
 2. Посадові обов’язки вчителя.
 3. Сертифікація педагогічних працівників
 4. Загальні збори трудового колективу.
 5. Установчі документи закладу загальної середньої освіти.
 6. Цикли освітнього процесу.
 7. Освітня програма.
 8. Громадське самоврядування закладу освіти.
 9. Обов’язки педагогічних працівників.
 10. Документи про освіту.
 11. Хто має право обіймати посаду педагогічного працівника?

ІІІ. Положення про Центр професійного розвитку педагогічних працівників

 1. Чи може Центр професійного розвитку педагогічних працівників надавати платні послуги?
 2. Хто має право обіймати посаду консультанта Центру професійного розвитку педагогічних працівників?
 3. Які послуги надає Центр професійного розвитку педагогічних працівників?
 4. Основні завдання Центру професійного розвитку педагогічних працівників.
 5. Які завдання виконує Центр професійного розвитку педагогічних працівників?
 6. Розкрити поняття «траєкторія професійного розвитку педагогічних працівників».
 7. Хто має право обіймати посаду психолога Центру професійного розвитку педагогічних працівників?
 8. Якими документами керується Центр у своїй діяльності?
 9. Які посади передбачено штатним розписом у Центрі професійного розвитку педагогічних працівників і ким він затверджується?
 10. Як здійснюється фінансування Центру професійного розвитку педагогічних працівників?
 11. Як здійснюється контроль за діяльністю Центра професійного розвитку педагогічних працівників?
 12. Які основні завдання Центру професійного розвитку педагогічних працівників?
 13. IV. Положення про атестацію педагогічних працівників.
 14. У яких випадках чергова атестація педпрацівника може бути перенесена на один рік?
 15. Які рішення приймає атестаційна комісії ІІ рівня?
 16. За яких умов педпрацівник визначається таким, що відповідає займаній посаді?
 17. Які рішення приймає атестаційна комісії І рівня?
 18. У які строки здійснюється атестація педпрацівників атестаційними комісіями І, ІІ, ІІІ рівня?
 19. У які строки керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педпрацівника у міжатестаційний період?
 20. Які права мають атестаційні комісії ІІ рівня?
 21. Які права мають атестаційні комісії І рівня?
 22. Який склад атестаційних комісій усіх рівнів?
 23. У який період створюються атестаційні комісії І, ІІ рівнів?
 24. У яких випадках проводиться позачергова атестація керівних кадрів?
 25. За яких умов проводиться позачергова атестація?
 26. У які строки проводиться чергова атестація та які її умови?
 27. Мета атестації педпрацівників?
 28. Чим визначено порядок атестації керівників, їх заступників, інших педагогічних працівників?
 29. За якими формами може здійснюватися підвищення кваліфікації педагогічних працівників?
 30. Як визначаються результати підвищення кваліфікації отримані у суб’єктів, які мають ліцензії або акредитовану освітню програму?
 31. Який загальний обсяг підвищення кваліфікації необхідний для атестації за п’ять років та щорічно для педпрацівників закладів загальної середньої освіти?
 32. Ким затверджений план підвищення кваліфікації на відповідний рік?
 33. Як визначаються результати підвищення кваліфікації отриманих у суб’єктів, які не мають ліцензії або акредитованої освітньої програми?
 34. Який загальний обсяг підвищення кваліфікації необхідний для атестації за п’ять років та щорічно для педпрацівників закладів дошкільної освіти?
 35. Які основні види підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників?
 36. Між ким укладається договір щодо підвищення кваліфікації?
 37. Який загальний обсяг підвищення кваліфікації необхідний для атестації за п’ять років та щорічно для педпрацівників закладів позашкільної освіти?
 38. Мета підвищення кваліфікації педагогічних працівників?
 39. На яких засадах здійснюється підвищення кваліфікації педпрацівників шляхом їх участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо?
 40. Навести приклади суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників?
 41. Ким затверджено програму підвищення кваліфікації та яку інформацію вона містить?
 42. У яких одиницях визначається обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників?
 43. Яким документом визначено процедуру, види, форму, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти?